Prev / Next / /home/pochi/ChangeLog

YAPC スタッフ打ち上げ[YAPC]

2014-09-12

若者が多いなあ。
安全第一で早めに退散。

permlink